2a FASE: Solidesa financera de les entitats de l’ESS

Bases convocatòria 21 setembre – 10 d’octubre

 

Des del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària llancem una convocatòria per destinada a totes aquelles cooperatives que hagin incrementat el seu capital social amb data posterior al 14 de març de 2020 o entitats que constitueixin de nou un procés de capitalització. L’objectiu és afavorir la solidesa financera de les entitats de l’economia social i solidària.

Recollim a continuació els aspectes clau d’aquesta nova convocatòria. 

TERMINIS i FORMA DE PRESENTACIÓ

Les entitats es podran presentar a partir del 21 de setembre fins el 10 d’octubre del 2020 mitjançant el següent formulari http://limesurvey-xes.pangea.org/index.php/339319  

CARÀCTER DE L’APORTACIÓ

Els diners aportats pel Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària tindran el caràcter de donació irrevocable.

IMPORT DE L’APORTACIÓ?

Per tal de garantir una millor distribució dels diners recollits s’aplicarà el següent escalat d’aportacions:

Import de la capitalització* Aportació del FONS
3.000€ a 5.000€ 1.000€
5.0001 a 10.000€ 2.000€
a partir de 10.000€ 3000€

 

* Aquestes capitalitzacions es podran fer:

a) Mitjançant l’aportació obligatòria de noves sòcies (si escau, aportacions voluntàries)

b) Mitjançant noves aportacions al capital social de les sòcies existents. 

Aquestes aportacions poden estar desemborsades en el moment de fer la sol·licitud o poden estar compromeses, però pendents de desemborsar fins al moment de rebre l’aportació del Fons.

COMPROMISOS ADQUIRITS

  • Destinar l’import rebut a garantir les necessitats/motivacions presentas al Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària.
  • Acceptar que algun membre del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària realitzi accions de seguiment.
  • La voluntat del Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària és que aquest recurs quedi afectat al moviment cooperatiu, de forma que, en cas que l’entitat beneficiaria no pugui continuar la seva activitat, sigui quina sigui la causa, o una eventual transformació de l’entitat en una entitat de caràcter mercantil, l’entitat receptora és compromet a garantir que l’aportació realitzada es mantingui dins del moviment cooperatiu o de l’economia social.
  • Imputar comptablement l’aportació al patrimoni net de l’entitat segons les següents indicacions d’acord amb la norma divuitena del Pla General Comptable:

CONSIDERACIÓ COMPTABLE DE L’APORTACIÓ

a) En tant que la donació tindrà la consideració de no reintegrable es comptabilitzarà inicialment com a ingressos imputats directament al patrimoni net.

b) Es valoraran pel seu valor econòmic.

c) En el moment d’efectuar la donació no tindrà cap impacte fiscal -doncs no es considera un ingrés imputable al compte de pèrdues i guanys; ara bé, la mateixa norma divuitena del Pla General Comptable estableix que s’imputaran al compte de pèrdues i guanys d’acord amb la seva finalitat. Així, si la seva finalitat és la d’afavorir la solidesa financera de la Cooperativa i fer front a pèrdues futures, la donació s’anirà imputant com a ingrés al compte de pèrdues i guanys conforme es vagin necessitant per fer front a aquestes pèrdues.

Per tant, podrà formar part del patrimoni net de la Cooperativa (a través del compte 131 del Pla General Comptable), serà neutre fiscalment en el moment en què es formalitzi, si bé el seu impacte serà diferit conforme se’n vagin imputin les eventuals pèrdues.

RESOLUCIÓ

Finalitzat el termini de presentació d’iniciatives, el Fons Cooperatiu per l’Emergència Social i Sanitària seleccionarà les iniciatives atenent els criteris generals d’aplicació del Fons i es pondrà en contacte amb totes les entitats participants, per informar de la resolució corresponent.

La Fundació Coop57 (entitat que gestionarà econòmicament l’aplicació corresponent del Fons) es coordinarà amb les iniciatives seleccionades, per a la signatura de l’acord d’acceptació i la tramesa dels recursos corresponents.